Pēc savstarpējās vienošanās


Saskaņā ar Darba likuma 114.panta nosacījumiem: „Darbinieks un darba devējs var izbeigt darba tiesiskās attiecības, savstarpēji vienojoties. Šāds līgums slēdzams rakstveidā.” Tas pēc būtības nozīmē, ka darba devējam, izbeidzot darba tiesiskās attiecības pēc Darba likuma 114.panta nosacījumiem, nav pienākums ievērot Darba likuma 103.panta prasības, it īpaši Darba likuma 103.panta otrās daļas prasības. Citiem vārdiem sakot, darba devējam nav pienākums ievērot darbinieka prasījumu darba līguma uzteikuma termiņā neieskaitīt pārejošas darba nespējas laiku. Jo konkrētajā gadījumā darba tiesiskās attiecības netiek izbeigtas nedz saskaņā ar Darba likuma 100.panta, nedz saskaņā ar Darba likuma 101.panta nosacījumiem attiecībā pret kuriem darba devējam būtu pienākums ievērot Darba likuma 100.panta pirmās daļas un 103.panta nosacījumus par darba līguma uzteikuma termiņa apturēšanu pārejošas darba nespējas laikā.

Tādējādi darba devējam saskaņā ar likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 36.panta pirmo daļu ir pienākums darbiniekam, kuram ir iestājusies pārejoša darba nespēja, izmaksāt un aprēķināt no saviem līdzekļiem slimības naudu par darbnespējas dienām, kurās darbiniekam būtu bijis jāstrādā.

Kā rezultātā, ja darbinieks, kuram ir pārejoša darba nespēja, un darba devējs saskaņā ar Darba likuma 114.panta nosacījumiem ir vienojušies, ka darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas noteiktajā datumā, tad šaja gadījumā darba devējam ir pienākums līdz darba tiesisko attiecību izbeigšanas datumam (ieskaitot) aprēķināt un izmaksāt slimības naudu, kā arī citas naudas summas atbilstoši Darba likuma 128.panta nosacījumiem.

Savukārt darbinieka prasība neieskaitīt pārejošas darba nespējas laiku darba līguma uzteikuma termiņā, kas pēc būtības nav noteikts un arī nevar būt konkrētajā situācijā (piezīme: nav darba līguma uzteikums, bet ir pušu savstarpēja vienošanās), ir pieļaujama tikai pēc darba devēja labprātīgas izpildes, jo Darba likuma tiesību normas neuzliek par pienākumu darba devējam, pārtraucot darba tiesiskās attiecības Darba likuma 114.panta kārtībā, pagarināt darba tiesisko attiecību izbeigšanas laiku.


Atpakaļ uz JaunumiemXHTML/CSS validation

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!