Darba līgums uz noteiktu laiku


Saskaņā ar Darba likuma 43.panta nosacījumiem darba līgumu slēdz uz nenoteiktu laiku, izņemot Darba likuma 44.pantā noteiktos gadījumus, kad darba līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku. Ja darba līgums tiek slēgts uz noteiktu laiku, tad atbilstoši Darba likuma 40.panta otrās daļas 3.punktam darba līgumā ir jānorāda darba tiesisko attiecību paredzamo ilgumu, piemēram, atbilstoši Darba likuma 113.panta prasībām uz noteiktu laiku noslēgtais darba līgums izbeidzas ar dienu, kad izbeidzas darba līguma termiņš, ja, protams, puses atsevišķi nevienojas par termiņa pagarinājumu.

No Darba likuma 45.panta nosacījumiem par uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņu izriet, ka uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņš nevar būt ilgāks par trim gadiem, ieskaitot termiņa pagarinājumus, kas nav ierobežoti ar noteiktu skaitu. Tas nozīmē, ka darba devējs un darbinieks var vienoties pat vairākas reizes par uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņa pagarinājumu, ievērojot Darba likuma 45.panta vispārējos nosacījumus par uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma maksimāli pieļaujamo termiņu (līdz trijiem gadiem, desmit mēnešiem vai līdz promesošā vai atstādinātā darbinieka atgriešanos darbā).

Iepriekšminētā kontekstā jānorāda, ka attiecībā uz darba līguma spēku laikā ir piemērojams pamatprincips, ka darba līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku (izņēmumi ir iespējami tikai saskaņā ar Darba likuma 44.panta nosacījumiem). Vienlaikus jāatzīmē, ka saskaņā ar Darba likuma 44.panta piektās daļas nosacījumiem: „Ja darba līgumā nav norādīts laiks, uz kādu tas noslēgts, vai arī ja atbilstoši apstākļiem nav pieļaujama darba līguma noslēgšana uz noteiktu laiku, līgums atzīstams par noslēgtu uz nenoteiktu laiku”.

Līdz ar to, lai mazinātu iespējamo risku darba tiesību pārkāpumu jomā, darba devējam, slēdzot ar darbinieku darba līgumu uz noteiktu laiku, ieteicams vispārēji izvērtēt, vai šāda darba līguma noslēgšana vispār ir pieļaujama kopsakarā ar Darba likuma 44.pantā minētajiem izņēmuma nosacījumiem. Un tikai pēc izvērtējuma veikšanas izlemt jautājumu par darba tiesisko attiecību dibināšanu uz noteiktu laiku ar turpmāk iespējamo darba līguma termiņa pagarinājumu.


Atpakaļ uz JaunumiemXHTML/CSS validation

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!