Darba likuma 98.panta nosacījumi


Darba likuma (turpmāk - DL) 98.panta pirmā daļa nosaka, ka: „Darba devējam saskaņā ar šā likuma 101.panta pirmās daļas noteikumiem ir tiesības ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš rakstveidā uzteikt darba līgumu ar nosacījumu, ka darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas, ja darbinieks nepiekritīs tās turpināt atbilstoši darba devēja piedāvātajiem darba līguma grozījumiem.”

Tulkojot iepriekšminēto tiesību normu ar gramatisko, sistemātisko (DL ietvaros) un vēsturisko interpretācijas metodi (sk. DL redakciju līdz 16.11.2005. un Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļas 2004.gada tiesu prakses apkopojumu „Par likumu piemērošanu, izšķirot tiesās strīdus, kas saistīti ar darba līguma izbeigšanos vai grozīšanu”), Darba jurists nonāk pie secinājuma, ka DL 98.panta pirmajā daļā ietvertais regulējums paredz darba devēja tiesības saskaņā ar DL 101.panta pirmās daļas noteikumiem ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš rakstveidā uzteikt darba līgumu ar nosacījumu, ka darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas gadījumā, ja darbinieks nepiekritīs to turpināšanai saskaņā ar darba devēja piedāvātajiem grozījumiem darba līguma noteikumos.

Tātad DL 98.panta pirmajā daļā minētie darba devēja piedāvātie grozījumi nav uzskatāmi par patstāvīgu darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatu. Līdz ar to, lai izbeigtu darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, kuram tiek piedāvāti grozījumi darba līgumā, darba devējam jāatsaucas uz kādu no DL 101.panta pirmajā daļā minētajiem darba līguma uzteikšanas pamatiem, ievērojot DL 98.pantā noteikto darba līguma uzteikuma termiņu un 102.pantā ietverto nosacījumu.

1.1. Iepriekš minētā kontekstā Darba jurists norāda, ka darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu sakarā ar piedāvātajiem darba līguma grozījumiem tikai tādā gadījumā, ja iestājās šādu priekšnosacījumu kopums, t.i., pirmkārt, darba devējs ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš rakstveidā paziņo darbiniekam par piedāvātajiem darba līguma grozījumiem (oferte), otrkārt, rakstveida paziņojumā norāda vienu no DL 101.panta pirmajā daļā minētajiem darba līguma uzteikšanas pamatiem (sk. arī DL 102.pantu), treškārt, darbinieks pēc piedāvāto darba līguma grozījumu saņemšanas viena mēneša laikā nepiekrīt (neakceptē) turpināt darba tiesiskās attiecības atbilstoši darba devēja piedāvātajiem darba līguma grozījumiem.

1.2. Ņemot vērā to, ka darba devējam nav tiesības uzteikt darba līgumu sakarā ar piedāvātajiem darba līguma grozījumiem, ja darbinieks pēc piedāvāto darba līguma grozījumu saņemšanas viena mēneša laikā domā par to akceptēšanu, Darba jurists nonāk pie secinājuma, ka darbiniekam ir iespēja viena mēneša laikā izlemt jautājumu par darba devējā oferti.

1.3. DL nav noteiktas darba devēja tiesības noteikt konkrētu periodu, kas ir īsāks par vienu mēnesi, kura laikā darbiniekam ir jādod konkrēta atbilde par oferti, līdz ar to Darba jurists norāda, ka darba devējam nav tiesības noteikt darbiniekam konkrētu periodu par ofertes izskatīšanu.

1.4. Saskaņā ar DL 128.panta pirmo daļu: „Atlaižot darbinieku no darba, visas naudas summas, kas viņam pienākas no darba devēja, izmaksājamas atlaišanas dienā. Ja darbinieks atlaišanas dienā nav veicis darbu, viņam pienākošās naudas summas izmaksā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad darbinieks pieprasījis aprēķinu.”. Tātad darba devējam, uzsakot darba līgumu sakarā ar piedāvātajiem darba līguma grozījumiem (sk. 1.1.punktu), saskaņā ar minēto DL tiesību normu ir pienākums atlaišanas (uzteikuma) dienā izmaksāt darbiniekam visas naudas summas.

1.5. DL 97.pants nosaka, ka: „Darbinieks un darba devējs var grozīt darba līgumu, savstarpēji vienojoties. Šajā gadījumā attiecīgi piemērojami šā likuma 40.panta noteikumi.” No minētās tiesību normas izriet, ka darba devējs un darbinieks var vienoties par darba līguma nosacījumu grozīšanu, tajā skaitā, par darba samaksas vai par darba laika organizācijas kārtības grozījumiem.

1.6. No DL tiesību normām izriet, ka darba devējam DL 101.panta pirmās daļas 9.punktu jāpiemēro kopsakarā ar DL 108.panta nosacījumiem. Proti, ja darba devējs paziņojumā par piedāvātajiem darba līguma grozījumiem (oferte) norāda DL 101.panta pirmās daļas 9.punkta uzteikuma pamatojumu, tad atbilstoši DL 108.panta kartībai darba devējam vienlaicīgi jāizvērtē arī darbinieku priekšrocības.

DL 108.panta nosacījumu izvērtējumu nepieciešams veikt starp tiem darbiniekiem, kuri veic tādu pašu vai līdzīga rakstura darbu, gadījumā, ja paredzēts atlaist vienu vai vairākus no šiem darbiniekiem.

2. Saskaņā ar DL 101.panta pirmās daļas 8.punktu: „Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, vienīgi pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību, viņa spējām vai ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā, ja ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu.” No minētas tiesību normas izriet, ka šis punkts ir aktuāls vienīgi tad, ja darbā ar tiesas spriedumu tiek atjaunots darbinieks, kuram senāk darba līgums uzteikts (un tajā pieņemts jauns darbinieks).

Papildus tam Darba jurists norāda, ka darba devējam ir atļauts uzteikt darba līgumu pamatojoties uz DL 101.panta pirmās daļas 8.punktu pie nosacījuma, ja darba devējam nav iespējams darbinieku ar viņa piekrišanu nodarbināt cita darba tai pašā vai cita uzņēmuma (sk. DL 101.panta ceturto daļu).


Atpakaļ uz JaunumiemXHTML/CSS validation

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!