Pakalpojumi darba tiesībās


 DARBA TIESĪBAS:

 1.  vienlīdzīgu tiesību principa ievērošanas pārbaude;
 2.  darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja un saņēmēja tiesības;
 3.  nodarbināšanas aizliegumu, ierobežojumu un atbildības noteikšana;
 4.  darba uz noteikto laiku atbilstības pārbaude likuma prasībām;
 5.  iesniegums atļaujai bērnu darbam kultūras, mākslas, sporta u.c. pasākumos;
 6.  termiņu noteikšana un aprēķināšana darba tiesiskajās attiecībās;
 7.  atstādināšana no darba - tiesiskuma pārbaude;
 8.  līdzdalība darba koplīguma noslēgšanā un grozīšanā;
 9.  darba sludinājuma un darba līguma sagatavošana;
 10.  darba līguma atbilstības (spēkā esamības) pārbaude;
 11.  atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšanas novēršana;
 12.  darba samaksas organizācijas (laika vai akorda) ieviešana;
 13.  saistības izpildījuma veida, apmēra, laika un vietas noteikšana;
 14.  piemaksu "bonusu" ieviešanas izvērtēšana uzņēmumā;
 15.  vidējās izpeļņas aprēķināšana un pārbaude;
 16.  komandējumu vai darba braucienu izdevumu atlīdzināšanas pārbaude;
 17.  ieturējumu izvērtēšana no darba devēja atprasījuma tiesībām;
 18.  ieturējumu izvērtēšana darba devējam radušo zaudējumu atlīdzināšanai;
 19.  no darba samaksas izdarāmo ieturējumu ierobežojumu noteikšana;
 20.  komercnoslēpumu saraksta sagatavošana;
 21.  konkurences ierobežojuma piemērošanas mehānisms;
 22.  vienošanās projekts par konkurences ierobežojumu;
 23.  darbinieka civiltiesiskās atbildības noteikšanas pamats un apmērs;
 24.  piezīmes vai rājiena izvērtēšana;
 25.  ierobežojuma pamatošana blakus darbam;
 26.  vispārēja darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesa nodrošināšana;
 27.  cita darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesa nodrošināšana;
 28.  uzņēmuma pārejas citai personai konsultešana un noformēšana;
 29.  darba laika vispārīgo noteikumu pārbaude un kontrole;
 30.  darba laika organizācija (nakts, maiņas darbs, summētais darba laiks);
 31.  atpūtas laika un pārtraukumu organizēšanas nosacījumi;
 32.  individuāla tiesību strīda izšķiršana uzņēmumā vai tiesā;
 33.  kolektīva tiesību strīda izšķiršana;
 34.  kolektīva interešu strīda izšķiršana;
 35.  privātā samierinātāja pakalpojumi;
 36.  pieteiktā streika norises kontrole;
 37.  lēmuma par lokauta pieteikšanu izvērtēšana;
 38.  darbinieku prasījumu sagatavošana darba devēja maksātnespējas gadījumā;
 39.  sūdzība par maksātnespējas administrātora rīcību;
 40.  prasības pieteikuma/pretprasības u.c. procesuālo dokumentu sagatavošana;
 41.  interešu pārstāvniecība tiesā;
 42.  izlīguma projekta sagatavošana;
 43.  pieteikuma sagatavošana un pārstāvēšana Satversmes tiesā;
 44.  cietušā pārstāvība kriminālprocesā - Krimināllikuma 280.p.;
 45.  uzņēmuma, graudniecības, pilnvarojuma u.c. līgumu atbilstības izvērtēšana;
 46.  ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātāja tiesības un pienākumi;
 47.  interešu pārstāvniecība VID,VDI, lēmumu apstrīdēšana/pārsūdzēšana tiesā.XHTML/CSS validation

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!