Par darba juristu


Edgars Timpa ir jurists, darba tiesību, darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists. Kopumā darba dzīvi saistīja ar jurisprudenci. Pašlaik aktīvi darbojas Apvienotā Latvijas iedzīvotāju arodbiedrībā - neilgi pirms tam strādāja Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Juridiskās daļā galvenā jurista amatā. Aktīvi darbojās valsts pārvaldē kā civildienesta ierēdnis, iegūstot darba pieredzi Iekšlietu, Finanšu un Labklājības ministrijas padotības iestādēs. Īpaši profesionāli pilnveidojies, strādājot Latvijas Republikas Valsts darba inspekcijā kā Darba tiesību nodaļas juriskonsults-nereģistrētās nodarbinātības analītiķis un iestādes kontaktpersona ar citām Eiropas Savienības dalībvalstu institūcijām. Kopā ar Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadošo juriskonsultu Vilni Virzu un juriskonsultu Arni Saidānu nodaļas ietvaros sekmēja valsts uzraudzības un kontroles īstenošanu darba tiesisko attiecību jomā.

Piedalījās vairākās darba grupās un sociālajos dialogos darba tiesību uzlabošanas jomā. Kā arī organizēja un vadīja vairākus seminārus jauniešiem, darbiniekiem un visiem citiem interesentiem par aktualitātēm un problēmjautājumiem nodarbinātības jomā. Par godu ES Vienotā tirgus divdesmitajai gadadienai piedalījās Vienotā tirgus attīstībai veltītajā pasākumā – Eiropas Savienības Vienotā tirgus forums, ar darba jautājuma tēmu "Darbinieku nosūtīšanas tiesiskie un praktiskie aspekti".

Iesaistījās Eiropas Komisijas darba grupās saistībā ar nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas politikas mehānismu pilnveidošanu, ieskaitot komentāru un priekšlikumu sniegšanu direktīvu un regulu izstrādāšanas procesā. Aktīvi līdzdarbojās pie informācijas aprites sistēmas (Internal Market Information System) izveidošanas starp Eiropas Savienību darba inspekcijām darbinieku nosūtīšanas jomā. Valsts līmenī sekmēja nereģistrētās nodarbinātības politikas īstenošanu un tās apkarošanas rezultatīvo rādītāju uzlabošanu. Konsultējis „CARDIFF UNIVERSITY” pētniekus par nereģistrētās nodarbinātības cēloņiem un sekām Latvijas Republikas kontekstā. Kā kompetents speciālists darba tiesību jomā piedalījās "Doing Business 2013" izstrādāšanas procesā. Izmantojot iegūtās zināšanas un darba pieredzi turpina darbu profesionālā jomā.

Biznesa augstskolā "Turība" ieguvis profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē ar specializāciju valsts tiesībās. Pirms tam Baltijas Starptautiskajā akadēmijā ieguvis bakalaura grādu tiesību zinātnē ar jurista kvalifikācijas pakāpi. Sistemātiski pilnveidoja savas prasmes un profesionālās zināšanas starptautiskajās pieredzes apmaiņas darba grupās (Čehijas Republikā, Lietuvas Republikā, Beļģijas Karalistē, Luksemburgā), kā arī valsts administrācijas skolā un citās izglītības iestādēs. Plāno turpināt studijas doktorantūrā.

2013.gadā piedalījās pašvaldības vēlēšanās kā bezpartejisks kandidāts, piedāvājot iesaistīt Rīgas pašvaldību "ēnas" ekonomikas apkarošanas plānā, ar mērķi sekmēt produktīvu dialogu, kura ietvaros Rīgas pilsētas iedzīvotājiem tiks sniegts skaidrojums un vīzija par "ēnas" ekonomikas būtiskām sekām un ietekmi uz Rīgas pilsētas kopējo attīstību.

No 2014.gada ir saimnieciskās darbības veicējs atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" nosacījumiem. Informācija par fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrētas VID Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas ir pieejama normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksātāju pienākumu izpildes nodrošināšanai, saimnieciskās darbības vides drošības, godīgas konkurences un labprātīgas nodokļu (nodevu) saistību izpildes veicināšanai. VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem aizliegts izmantot minētās publiskās datu bāzes datus mērķiem, kas nav noteikti likumā "Par nodokļiem un nodevām". VID Publiskojamo datu noliktava.

firefox-gray

Turklāt 2014.gada maijā noslēdza līgumu ar Juridiskās palīdzības administrāciju par juridiskās palīdzības sniegšanu, tādējādi kļūstot par juridiskās palīdzības sniedzēju atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām. Juridiskās palīdzības sniedzēju saraksts.

Turpina mācības Rīgas Tehniskajā universitātē, apgūstot darba aizsardzības vecākā speciālista studiju virzienu.

firefox-gray firefox-grayXHTML/CSS validation

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!