"Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ"


Darba likuma 47.panta pirmās daļas, 26. un 27.nodaļas nosacījumi pēc būtības regulē darba tiesisko attiecību izbeigšanas kārtību, kuru darba devējam un darbiniekam jāievēro tieši darba līguma laušanas gadījumā. Proti, Darba likumā ir nostiprinātās gan darba devēja, gan darbinieka tiesības uzteikt darba līgumu. Piemēram, saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas nosacījumiem darba devējs ir tiesīgs rakstveidā uzteikt darba līgumu, savukārt, darbiniekam šādas tiesības piemīt saskaņā ar Darba likuma 100.pantu.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Darba jurists norāda, ka darba devējam saskaņā ar Darba likuma 26. un 27.nodaļas nosacījumiem ir tiesības izlemt jautājumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanas nosacījumiem.

Tomēr jāatzīmē, ka privāttiesiskājās attiecībās darbojas princips „kas pirmais brauc, tas pirmais maļ”, ar to saprotot, ka darba devēja uzteikums nevar atspēkot iepriekš iesniegto darbinieka darba līguma uzteikumu. Proti, gadījumos, kad darbinieks pirmais iesniedz darba devējam darba līguma uzteikumu un darba devējs faktiski ir to pieņēmis, tad darba devējam pēc būtības nav iespējams izmantot Darba likumā paredzētās tiesības darba līguma uzteikšanai, jo šādu līgumu vienpusējā kārtā pirmais lauza darbinieks.

Vienlaikus jāatzīmē, ka saskaņā ar Darba likuma 30.panta nosacījumiem individuālie tiesību strīdi starp darbinieku un darba devēju izšķirami tiesā.


Atpakaļ uz JaunumiemXHTML/CSS validation

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!